از کاندوم اینطوری استفاده کنید

 شیوۀ کشیدن کاندوم روی آلت تناسلی مرد یا آلت مصنوعی به شرح زیر است:

  • بستۀ کاندوم را باز کنید، معمولاً چاک های کوچکی در امتداد بسته بندی کاندوم وجود دارد که می توان آنرا پاره کرد. 
  • کاندوم را کمی بپیچانید تا بیرون بیاید و بتوانید ببیند به کدام جهت باید بپیچانید.
  • وقتی می خواهید کاندوم را روی آلت تناسلی بکشید آلت بایستی شَق باشد و اگر آلت تناسلی دارای پوست حشفه (ختنه نشده) باشد، بهتر است پوست را به عقب بکشید.
  • کاندوم را روی نوک آلت تناسلی مرد یا آلت مصنوعی بگذارید. سپس با انگشتان خود کاندوم را فشار داده و در امتداد آلت حرکت دهید تا بچرخد و باز شود و هوای بین کاندوم و آلت تخلیه شود.
  • کاندوم را تا انتهای آلت بکشید و سپس آنرا کمی بطرف بالا بلغزانید و در صورت لزوم در وسط چین بدهید و آنرا پایین بکشید تا کاملاً چرخیده و باز شده باشد.  اگر کاندوم روی آلت کشیده باشد اگر بخواهید می توانید آنرا روی کیسۀ بیضه ها نیز بکشید. 
  • وقتی می خواهید آلت تناسلی خود یا آلت مصنوعی را بیرون بیاورید کاندوم را نگهدارید تا از روی آلت خارج نشود.
  • کاندوم را در سطل زباله بیندازید.