جنسیت و فراجنسیتی

 جنسیت می تواند معانی مختلفی داشته باشد.  معنی آن اغلب رده بندی زن و مرد است که به خصوصیات بیولوژیکی آنان، یعنی آلت تناسلی شان ارتباط داده می شود.  یعنی آلت تناسلی مرد، واژن، بیضه ها، تخمدانها. از لحاظ صرفاً بیولوژیکی فقط دو جنسیت وجود ندارد. زن و مرد دو جنسیت حقوقی هستند که در سوئد وجود دارد. جنسیت حقوقی آنست که در ثبت احوال، در کارت شناسایی و در شمارۀ شناسائی فردی افراد درج شده است.  در برخی از کشورها، مثلاً در پاکستان، آرژانتین، آلمان و آفریقای جنوبی یک جنسیت حقوقی سوم نیز وجود دارد. 

هویت جنسیتی به این معنی است که یک فرد احساس کند به کدام جنسیت تعلق دارد، و این می تواند مرد، زن، هردو یا هیچکدام باشد.  همۀ انسانها حق دارند در مورد هویت جنسی خود تصمیم گیری کنند و هویت جنسی می تواند به مرور زمان تغییر کند. 

بیان جنسیتی می تواند شیوه ای باشد که فرد از طریق حرکات بدن، لباس، آرایش مو، زیورآلات، صدا یا سایر  شیوه ها جنسیت خود را بیان می کند.

همۀ افرادی که هویت خود را مرد تلقی می کنند با کمال میل می توانند برای گفتگو و دریافت حمایت به ما مراجعه کنند. هر فردی که آلت تناسلی مردانه دارد می تواند از طریق معاینه و انجام تِست کمک دریافت کند.

 

 

فراجنسیتی

ترنس مخفف کلمۀ "افراد ترنس" است.  یعنی فردی که نورم های مربوط به به زن و مرد، هویت جنسیتی و/ یا بیان جنسیتی را رعایت نمی کند.  ترنس ارتباطی با تمایلات جنسی ندارد بلکه به هویت جنسیتی مربوط می شود.  فرد ترنسممکن است همجنسگرا، دوجنسی، غیرهمجنسگرا، فاقد جنسیت، کوئیر یا مورد دیگری باشد. ترنس شامل تراجنس ها، افراد فراجنسی، میاندو جنسیتی و ترانسوستیت هاست.  فردی که جنسیت حقوقی، جنسیت بیولوژیکی، هویت جنسیتی و بیان جنسیتی وی باهم مطابقت دارند سی.آی.اِس (Cis) نامیده می شود.  مثلاً فردی با آلت تناسلی مردانه متولد می شود خود را مانند یک مرد می پندارد و در آمار ثبت احوال بعنوان "مرد" نامنویسی می شود.

تراجنسی

تراجنسی حالتی است که فرد دارای یک هویت جنسیتی است که با جنسیت حقوقی وی که در بدو تولدش ثبت شده مطابقت ندارد و اغلب مایل است جسم خود را به نوعی تصحیح کند که جنسیت او با احساس فردی خود او مطابقت داشته باشد.  تراجنسی یک تشخیص پزشکی است. 

فراجنسیتی

فراجنسیتی یعنی اینکه فرد خود را بین زن یا مرد یا هیچکدام تلقی می کند.  این می تواند فردی باشد که خود را هم زن و هم مرد می پندارد یا خود را متعلق به هیچیک از این جنسیتها احساس نمی کند.  فراجنسیتی به هویت جنسیتی مربوط می شود و ارتباطی با شکل ظاهری بدن ندارد.

میاندوجنسیتی

میاندوجنسیتی یک نام کلی برای تشخیص های مختلف پزشکی است.  بطور خلاصه میاندوجنسیتی یعنی اینکه یک وضعیت مادرزادی است که در آن کروموزومها یا شکل ظاهری آلت تناسلی و رُشدونمو آن با تقسیم بندی بین مرد و زن مطابقت ندارد. یعنیدر واقع از لحاظ بیولوژیکی نمی توان یک فرد را بعنوان مرد یا زن مطابق نورم جامعه برای جنسیت طبقه بندی کرد.  حدود یکنفر از 1500 نفر دارای نوعی عارضۀ میاندوجنسیتی است.

تراجنسیتی

تراجنسیتی می تواند معانی مختلفی داشته باشد. ممکن است فردی باشد که می خواهد جسم خود را تصحیح کند ولی خود را تراجنسی نمی پندارد.  همچنین می تواند فردی باشد که تراجنسی است ولی نمی خواهد جسم خود را تصحیح کند.  تراجنسیتی می تواند همچنین شیوه ای برای ابراز هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی نیز باشد.  ترانسوستیت

ترانسوستیت

ترانسوستیت فردی است که به نوعی دارای یک بیان جنسیتی است که معمولاً متعلق به جنس "مخالف" است. مثلاً لباس، زیورآلات، صدا و حرکات بدن.