کیسۀ بیضه ها

 کیسۀ بیضه پوست کیسه است که زیر آلت آویزان است و در آن بیضه ها یا تخم ها وجود دارند.  در کیسۀ بیضه غدد فوق بیضوی، لولۀ منی و رگهای خونی نیز وجود دارد. 

بیضه ها

بیضه ها شکل تخم مرغ هستند.  آنها اِسپرم (آب منی) و هورمون جنسی "تِستوسترون" تولید می کنند.   تِستوسترون روی ساخت ماهیچه های بدن، چربی و استخوانبدی تأثیر می گذارد.  تِستوسترون روی میل جنسی نیز تأثیر می گذارد.  اگر تِستوسترون بدن کم باشد میل جنسی و علاقه به همخوابگی کاهش می یابد.  کمبود تِستوسترون ممکن است روی شق کردن (نعوظ) نیز تأثیر بگذارد.

برای آنکه از بیضه ها و کارکرد آنها محافظت شود، اندازۀ آنها دائماً تغییر می کند.  بیضه ها برای آنکه بتوانند کار کنند به دمای  درجۀ سانتیگراد نیاز دارند از اینرو با توجه به دمای محیط بیرون خود را جمع کرده یا منبسط می شوند. 

غدد فوق بیضوی

غدد فوق بیضوی پشت بیضه ها قرار دارندو بیضه ها را به لوله های منی متصل می کنند.  اگر کیسۀ بیضه ها را با انگشتان معاینه کنید می توان غدد فوق بیضوی که نرمتر هستند را پشت بیضه ها لمس کرد.  اِسپرم ها (آب منی) در غدد فوق بیضوی جمع و بالغ می شوند.