سرشت جنسی

 سرشت جنسی بخش مهمی از زندگی انسان ها را تشکیل می دهد.  سرشت جنسی طیف وسیعی شامل هویت جنسی، تمایلات جنسی، حالت های شهوانی، شهوت و تولید مثل را در بر می گیرد. سرشت جنسی می تواند هم لذت جسمی و عاطفی و شادی ایجاد کند و باعث خوبی حال انسان و ایجاد روابط شود.  سرشت جنسی روی افکار و احساسات ما و چگونگی نگرش ما به یکدیگر و محیط پیرامون ما تأثیر می گذارد.

گاهی اوقات از سرشت جنسی برای تقسیم انسانها بر مبنای نوع افرادی که به آنها تمایل جنسی دارند استفاده می شود.   اغلب افراد عاشق شدن یا احساس میل جنسی به دیگران را امری مثبت می پندارند.  نورم ها و انتظارات اجتماعی گاهی اوقات باعث می شود ابراز و اظهار سرشت جنسی و آنکه فرد هست یا می خواهد باشد، دشوار شود. 

نورم ها مقررات نانوشته ای هستند که آنچه را که مثبت، مطلوب و "نُرمال" است را تعیین می کنند.  نورم ها با توجه به زمان، مکان و ماهیت موضوعی خود متفاوت هستند.  گاهی اوقات نورم ها با قوانین رسمی یکی می شوند، ولی همیشه هم نیازی نیست که چنین شود.  افرادی که مطابق نورم های جاری جامعه زندگی می کنند یا تشخیص داده شود که چنین زندگی می کنند از مزایا و پاداش های مختلفی برخوردار می شوند.  در حالیکه آنان که اینکار را نمی کنند متفاوت تلقی شده و ممکن است مورد تبعیض و مجازات قرار گیرند.  یک مثال برای این مورد نورم "جنس مخالف" است که یک نورم اجتماعی است و اصل را براین می گذارد که همه متمایل به جنس مخالف هستند.  این نورم زن و مرد بودن را تعیین می کند. طبق نورم "جنس مخالف" انسانها فقط می توانند مرد یا زن باشند، و انتظار می رود مرد و زن به یکدیگر  جذب شوند.

در کلینیک ما می توانید در مورد مسائل مربوط به سرشت جنسی کمک و حمایت دریافت کرده و گفتگو کنید.