اندازه مهم است

 اندازۀ کاندوم با پهنای آن مشخص می شود. پهنای کاندوم وقتی حلقۀ آن در حالت فشرده باشد، اندازه گیری می شود.  پهنای کاندوم چگونگی قرار گرفتن آنرا روی آلت تعیین می کند چون به قطر آلت بستگی دارد.  پهنای کاندوم بین حدود 45 تا 69 میلیمتر متغیر است.  اگر یک کاندوم بخوبی روی آلت قرار گرفته باشد همخوابگی با آن لذتبخش می شود.  اگر کاندوم بیش از اندازه تنگ باشد آلت نعوظ می کند یا کاندوم پاره می شود.  اگر برعکس بیش از اندازه بزرگ باشد می لغزد و از آلت خارج می شود.  برای تعیین اندازۀ مناسب کاندوم باید قطر آلت تناسلی مرد را هنگامی که شق است اندازه گرفت.  بهترین کار آنست که کاندوم های مختلف را امتحان کرد تا فهمید کدامیک لذتبخش تر است. 

در اینجا راهنمای اندازۀ کاندوم برمبنای قطر آلت تناسلی شرح داده می شود:

قطر آلت تناسلی / عرض کاندوم

7 تا 9 سانتیمتر / 45 تا 47 میلیمتر
9 تا 11 سانتیمتر / 49 تا 52 میلیمتر
11 تا 12 سانتیمتر / 53 تا 54 میلیمتر
12 تا 13 سانتیمتر / 55 تا 57 میلیمتر
13 تا 15 سانتیمتر / 58 تا 60 میلیمتر
15 تا 17 سانتیمتر / 64 میلیمتر
17 تا 18 سانتیمتر / 69 میلیمتر

 

طول کاندوم چندان اهمیتی ندارد.  اگر بیش از اندازه دراز باشد می توان آنرا به طرف بالا لغزاند تا در وسط چین بخورد و بتوان آنرا بطور کامل روی آلت کشید.  اگر بخواهید می توانید کاندوم را روی کیسۀ بیضه ها هم بکشید.  اگر نگهداشتن کاندوم روی آلت تناسلی مشکل باشد می توان از یک حلقۀ مخصوص آلت تناسلی استفاده کرد.  از حلقه های مخصوص آلت تناسلی می توان برای شق نگهداشتن آلت و افزایش لذت نیز استفاده کرد. 

در این کلینیک ما یک اتاق مخصوص کاندوم داریم که در آن انواع مختلفی از کاندوم ها وجود دارد.