تمایل جنسی و افراد همجنسگرا، دوجنسیتی، ترنس و کوئیر (HBTQ)

 تمایل جنسی یعنی یک فرد عاشق چه جنسیتی می شود یا کدام جنسیت او را شهوتی می کند. تمایل جنسی می تواند به گرایش، هویت و امور عملی مربوط باشد. گرایش میل و فردی است که آدم مایل است با او همخوابگی کند و هویت یعنی جنسیتی که فرد خود را متعلق به آن می داند.  امور عملی تجربیات و کسی است که فرد با او همخوابگی دارد. همجنسگرائی، دوجنسگرائی و  دگرجنسگرائی سه تمایل جنسی هستند که در قوانین سوئد تعریف شده اند.   دگرجنسگرا فردی است که می تواند عاشق جنس مخالف شود یا جنس مخالف او را شهوتی کند.

افراد همجنسگرا، دوجنسیتی، ترنس و کوئیر (HBTQ)

(HBTQ) یک اصطلاح کلی  برای همجنسگراها، ترنسها و افراد دارای بیان و هویت جنسی کوئیر (متفاوت) است.

همجنسگرا

همجنسگرا معمولاً فردی است که می تواند عاشق همجنس خود شود یا همجنس او را شهوتی کند. 

دوجنسیتی

فرد دوجنسیتی می تواند عاشق مرد و زن شود یا هم مرد و هم زن او را شهوتی می کنند.

کوئیر

کوئیر اصطلاحی است که می تواند معانی مختلفی داشته باشد.  این اصطلاح می تواند برای افراد مختلف نیز متفاوت باشد، از اینرو ارائه فقط یک تعریف واحد از کوئیر دشوار است. کوئیر از نورم ها و طبقه بندی جنسیت ها و تمایلات جنسی، در درجۀ نخست دگرجنسگرائی انتقاد می کند. کوئیر همچنین می تواند هویتی باشد که با طبقه بندی های افراد به مرد، زن، همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگرا مخالفت می کند و مایل است که لازم نباشد هویت جنسیتی خود را اعلام کند.  سرانجام کوئیر نام یک کنشگری سیاسی است که هدف آن تقویت حق و حقوق افراد کوئیر است.